Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

 

1. Türkiye, ILO’nun hangi sayılı sözleşmelerini imzalamıştır?

a)       155 ve 161 sayılı

b)       152 ve 160 sayılı

c)        154 ve 162 sayılı

d)       155 ve 163 sayılı

2. WHO’nun açılımı aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilmektedir?

a)        Uluslararası Para Fonu

b)       Uluslararası Çalışma Örgütü

c)        Dünya Sağlık Örgütü

d)       İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

3. Uluslararası Çalışma Konferansında, ILO üyesi ülkelerin kaç delegesi olmalıdır?

a)       4

b)       3

c)        2

d)       1

4. İş güvenliği mevzuatının dayandığı temel kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a)        Borçlar Kanunu

b)       İş Kanunu

c)        Sosyal Sigortalar Kanunu

d)       Ticaret Kanunu

5. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi kaç yılında, nerede kurulmuştur?

a)        1923 yılında Ankara’da

b)       1953 yılında Ankara’da

c)        1983 yılında İstanbul’da

d)       1953 yılında İstanbul’da

6. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tabipler Birliği’nin kuruluş amacıdır?

a)        Türk halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak

b)       Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak

c)        Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek

d)       Hepsi

7. Türk Tabipler Birliği'nin görevleri açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)        Hekimlerin mesleki yeterliliğinin devamı ve eğitimlerini çeşitli şekilde izler

b)       Spor hekimliği, turizm ve sağlık gibi çeşitli konularda eğitim ve kurslar düzenler

c)        Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili raporlar hazırlayıp ilgililere sunar ve uzmanlık eğitimi ile ilgili görüş bildirir

d)       Hepsi

8. Aşağıdakilerden hangisi, Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunun getirdiği en önemli düzenlemedir?

a)        Madenlerde asgari ücret uygulamasının getirilmesi

b)       Madenlerde çalışanlara haftada bir gün tatil uygulamasının getirilmesi

c)        Madenlerde günlük iş süresinin 8 saatle sınırlandırılması

d)       Madenlerde azami çalışma yaşı uygulamasının getirilmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak Almanya'da uygulanmaya başlanan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden biridir?

a)        Meslek hastalıklarının tedavisi için hastanelerde özel bölümler kurulması

b)       İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda ilk yasal düzenlemenin yapılması

c)        Kazaya uğrayanlara tazminat ödenmesi

d)       Bilimsel esaslara dayalı olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunun ele alınması

10. Uluslararası Çalışma Örgütünün kuruluşunu hazırlayan Versay Antlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

a)        1922

b)       1925

c)        1919

d)       1923

 

1. İLO'nun ülkemiz tarafından kabul edilen iş teftişine ilişkin sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

a)       81

b)       119

c)        122

d)       161

2. Dünya Sağlık örgütünün kuruluş tarihi ve ülkemizin resmi üye tarihi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a)       7 Nisan1948-9 Haziran 1949

b)       7 Nisan-9 Haziran 1949

c)        7 Nisan 1946-9 Haziran 1949

d)       1 Nisan 1945-9 Haziran 1948

3. İLO'nun Ulusal politikaların belirlemmesi çalışma ortamına ilişkin sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

a)        81

b)       119

c)        155

d)       166

4. "Herkesin, çalışma, mesleğini seçme ve adil ve uygun iş koşullarında çalışma hakkı bulunmaktadır." İlkesi hangi belgede yer almaktadır?

a)        Mahmut Paşa Nizammesinde

b)       WHO Kuruluş Beyannamesinde

c)        Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde

d)       Dilaver Paşa Nizammesinde

5. Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı ile ilgili mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

a)        140 No'lu ILO Taşınabilecek Azami Ağırlıklar Sözleşmesi

b)       127 No'lu ILO Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Sözleşmesi

c)        Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

d)       İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

6. Makine koruyucuları ile ilgili mevzuat aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a)       119 No'lu ILO Makinelerin Korunma Tertibatı ile Teçhizi Sözleşmesi

b)       127 No'lu ILO Makine Koruyucuları Sözleşmesi

c)        İş Ekipmanlarının Kulanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

d)       Makine Emniyeti Yönetmeliği

7. Aşağıdakilerden hangisi ILO Anayasası amaçlar arasında yer almaz?

a)        Uygun Asgari ücret

b)       İstihdam ve işsizliğin önlenmesi

c)        Örgütlenme özgürlüğü

d)       Devlete bağlılık

8. İş sağlığı hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin hususların yer aldığı ve Türkiye tarafından 2004 yılında kabul edilen ILO sözleşmesinin sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a)        134

b)       155

c)        161

d)       164

9. İşçilerin İşte Gürültüye Maruz Kalmalarına Bağlı Risklerden Korunmaları Hakkında, Konsey Yönergesi ………...nolu AB direktifidir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)        80/1107/EEC

b)       (86/188/EEC)

c)        78/610/EEC

d)       82/501/EEC

10. İşçilerin İşte Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Etkenlere Maruz Kalmalarından Kaynaklanan Risklerden Korunmaları Hakkındaki Yönergesi……….nolu AB direktifidir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)        77/576/EEC

b)       78/610/EEC

c)        80/1107/EEC

d)       82/501/EEC

0

Yorum ekle

Yükleniyor